BakkieArm

Wear your #BakkieArm and support Agri Securitas

What on earth is a #BakkieArm? 

What started with ‘Word of the Week’ is now Central South Africa’s latest fashion trend, all for a good cause.

The OFM Good Morning Breakfast, weekdays 06:00 – 09:00, recently entertained listeners with their weekly riddle – ‘Word of the Week’ – during which a novelty word is revealed to the audience, and they then have to guess what it means.

On Monday, 30 May 2022, this word was ‘bakkie-arm’ that refers to a driver’s right arm, which is more tanned than their left arm due to prolonged exposure to the sun.

Over the following few days, the breakfast team asked listeners to share their bakkie arms as well as advice on how to prevent this type of sunburn.

A piece of clothing pulled over the arm to block out the sun and prevent the skin from tanning, was the solution.

Towards the end of the week, presenter Shandor Potgieter unveiled the prototype of the #BakkieArm and also had the rest of the OFM team line up for a photo shoot. All for a laugh.

However, due to the demand for OFM’s #BakkieArm, the team started to think beyond a mere ‘feel good’ campaign. And, because Central South Africa is the heartland of agriculture, OFM decided to donate 100% the proceeds of the sales of each #BakkieArm sleeve to the Agri Securitas Trust Fund, a non-profit organisation geared toward improving rural security.

A #BakkieArm sleeve can be purchased for a donation from R100 each on OFM’s website by following this link: https://bit.ly/OFMBakkieArm.

“#BakkieArm is a great example of imagination, creativity and fun, underpinned by a strong purpose to do the right thing for our audience through the Agri Securitas Trust Fund. This is how the magic of radio comes alive and demonstrates its role in society to reflect and lead,” says OFM Programme Manager, Tim Thabethe.

Sales Manager, Anchen Lintvelt adds that OFM’s listeners have contributed to the creation of something wonderful: “Not only will the OFM #BakkieArm protect your arm against the sun, cool it off, and make you look good, everyone will also know that you are supporting this worthy cause. To everyone driving long hours, who works in the sun and farms to produce food – OFM salutes you!”

According to Kobus Visser, Director: Rural Safety and Provincial Affairs at Agri SA, the farming- and rural community’s safety is not only a farmers’ issue but a community and a national food security issue.

“It is the farmers and farm workers that provide enough food daily on the table of South-Africans and contribute to national stability. By supporting OFM’s #BakkieArm initiative, the trust fund is supported and can contribute in securing our farmers and farm workers,” adds Visser.

Follow #BakkieArm on social media for updates on this fundraising project.

For more information, contact:

Agri Securitas trust fund:

Kobus Visser (082 388 0010), https://agrisecuritas.org/

OFM:

Tim Thabethe (051 5050 900), tim@ofm.co.za.

 

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news and entertainment. The station celebrated 35 years in the broadcasting industry in 2021. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein, and a satellite studio in Welkom.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams, as well as the Knights, Northern Cape Heat and North West Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

 

Dra jou #BakkieArm en ondersteun Agri Securitas

Wat vir ’n ding is ’n #BakkieArm? 

Wat begin het met ‘Woord van die Week’ is nou Sentraal Suid-Afrika se nuutste modegier, als vir ’n goeie doel.

Die OFM Good Morning Breakfast, weeksdae 06:00 – 09:00, het onlangs luisteraars vermaak met hul weeklikse raaisel – ‘Woord van die Week’ – waartydens ’n nuutskepping aan die gehoor onthul word, en hulle dan moet raai wat die betekenis daarvan is.

Op Maandag, 30 Mei 2022, was hierdie woord ‘bakkie-arm’ wat dan verwys na ’n bestuurder se regterarm wat weens verlengde blootstelling aan die son bruiner gebrand is as hul linkerarm.

Die ontbytspan het toe op die daaropvolgende dae luisteraars gevra om hul bakkie-arms te deel asook raad oor hoe om dié sonbrand te voorkom.

’n Kledingstuk wat oor die arm getrek word om die son uit te blok en te voorkom dat die vel verbruin was die oplossing.

Teen die einde van die week het aanbieder, Shandor Potgieter, die prototipe van die #BakkieArm onthul en voorts ook die res van die OFM-span laat aantree vir ’n fotosessie. Als in goeie gees.

Die aanvraag na OFM se #BakkieArm het egter die span genoop om verder te dink as ’n blote ‘goedvoel’ veldtog.

En, omdat Sentraal Suid-Afrika die hartland van landbou is, het OFM besluit om 100% van die opbrengs van die verkope van elke #BakkieArm-mou aan die Agri Securitas Trustfonds, ’n nie-winsgewende organisasie wat hulle vir landelike veiligheid beywer, te skenk.

’n #BakkieArm-mou kan teen ’n donasie vanaf R100 elk aangekoop word op OFM se webwerf, deur hierdie skakel te volg: https://bit.ly/OFMBakkieArm.

“#BakkieArm is ’n ongelooflike voorbeeld van verbeelding, vindingrykheid, en pret, onderskraag deur ’n sterk doelwit: om ons luisteraars aan te moedig om die Agri Securitas trustfonds te ondersteun. Dit openbaar die ‘towerkrag’ van radio en demonstreer ons rol in die samelewing om die voortou te neem,” meen OFM Programbestuurder, Tim Thabethe.

OFM Verkoopsbestuurder, Anchen Lintvelt voeg by dat OFM se luisteraars bygedra tot die ontwikkeling van iets wonderliks: “Nie net sal die OFM #BakkieArm jou arm teen die son beskerm, dit afkoel en puik laat lyk nie, nou sal almal ook weet dat jy ’n goeie doel ondersteun. Aan almal wat lang ure bestuur, hard werk in die son, en boer om voedsel te voorsien – OFM salueer jou!”

Kobus Visser, Direkteur: Landelike Veiligheid en Provinsiale Sake by Agri SA verduidelik dat die veiligheid van boerdery- en landelike gemeenskap, nie bloot ’n boere-aangelentheid is nie, maar ook ’n gemeenskap en ’n nasionale voedselsekerheid-aangeleentheid.

“Dit is die boere en plaaswerkers wat sorg dat Suid-Afrikaners elke dag genoeg kos op die tafel het en so ook bydra tot nasionale stabiliteit. Deur OFM se #BakkieArm-inisiatief te ondersteun, word die trustfonds ondersteun om ’n bydrae te maak tot die beveiliging van ons boere en plaaswerkers,” sluit Visser af.

Volg #BakkieArm op sosiale media vir die jongste nuus oor die fondsinsameling.

Vir meer inligting, kontak:

Agri Securitas Trustfonds:

Kobus Visser (082 388 0010), https://agrisecuritas.org/

OFM:

Tim Thabethe (051 5050 900), tim@ofm.co.za.

 

Waarom OFM 

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021, 35 jaar in die uitsaaiwese gevier. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein, en ‘n satellietateljee in Welkom.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM geniet van die hoogste voorkoms van tyd wat spandeer word om na die radio te luister in Suid-Afrika. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie niskenmerke – insluitend ‘n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ‘n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ‘n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die krieketspanne van die Knights, Northern Cape Heat en North West Dragons. OFM is daartoe verbind om die regte, goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

You may also like