Bakkie-Arm-song

#OFMBakkieArm veldtog omarm landelike veiligheid

Op Woensdag, 17 Mei 2023, het OFM se BakkieArm fondsinsamelingsveldtog ‘n hoogtepunt bereik toe R100 000 aan die Agri Securitas-trustfonds oorhandig is by OFM se buite-uitsendingseenheid op NAMPO Park, tydens Graan SA te NAMPO Oesdag.

Die veldtog is net ná NAMPO Oesdag 2022 in die lewe geroep toe OFM se ontbytprogram – The Good Morning Breakfast, met hul ‘woord van die week’ insetsel, die term ‘bakkie-arm’ bespreek het. Die nuutskepping dui op die sonbrandpatroon wat ‘n bestuurder van voertuig kry weens blootstelling aan die son. Met luisteraars se insette het die span toe besluit dat ‘n kledingstuk om teen sonbrand te beskerm, nodig is. Hulle het dié toe ook #BakkieArm gedoop.

Luisteraars kon ‘n #BakkieArm aanskaf teen ‘n donasie vanaf R100 en so is ‘n aansienlike bedrag, ook met aanvulling van OFM, ingesamel.

Om die veldtog verder te bemark, is #BakkieArm ook in Junie as ‘n liedjie vrygestel en die video daarvn is al sowat 40 000 keer op YouTube gekyk.

Met lirieke uit die pen van Good Morning Breakfast-aanbieder, Shandor Potgieter, OFM-verkoops- en bemarkingsbestuurder, Anchen Lintvelt, en keurige vermenging deur Bobby Johnson van Rebirth Music, laat SOYL se “Bakkie Arm” die voete behoorlik jeuk.

OFM het die #BakkieArm-veldtog van stapel gestuur om fondse in te samel vir Agri Securitas, ’n nie-winsgewende organisasie wat hulle vir die verbetering van landelike veiligheid beywer.

Die radiostasie het dié organisasie gekies omdat Sentraal Suid-Afrika die hartland van landbou in Suid-Afrika verteenwoordig.

Voorsitter Cobus van Zyl, het sy dank tydens die oorhandiging uitgespeek.”Honderd-persent van hierdie geld gaan net so aan die trust wat gebruik word om gemeenskappe, wat landbouers en hul werkers insluit, regoor die land te help.”

Agri SA hoof uitvoerende beampte, Christo van der Rheede, wat ook een van die trustees is, het laat weet dat die fondse aangewend sal word om landbou-organisasies te help om landelike veiligheid te verseker.

“Misdaad is een van die grootste risiko’s vir die landbousektor. Hierdie geld word aangewend vir die aankoop van kameras; die opsit van moniteringsplekke waar spanne moet saamwerk en dies meer. Dit help ook om ander risiko’s te verhoed, byvoorbeeld die uitbreek van brande en voertuigdiefstal.”

Central Media Group HUB Nick Efstathiou verduidelik dat OFM reeds twee dekades vir Agri Securitas ondesteun. “Landbou lê OFM baie na aan die hart en dis goed om só ‘n verskil te kan maak. Dis belangrik vir die maatskappy om by te dra tot die veiligheid van produsente en hul werkers aangesien landbou ‘n belangrike sektor is. Baie dankie aan almal wat die veldtog ondersteun het.”

Vir meer inligting kontak: marketing@ofm.co.za.

#OFMBakkieArm campaign embraces rural safety

On Wednesday, 17 May 2023, OFM’s BakkieArm fundraising campaign reached a climax when R100 000 was handed over to the Agri Securitas trust fund at OFM’s outdoor broadcast unit on NAMPO Park, during Grain SA at NAMPO Harvest Day.

The campaign was launched just after NAMPO Harvest Day 2022 when OFM’s breakfast programme – The Good Morning Breakfast, during their ‘word of the week’ insert, discussed the term ‘bakkie-arm’. The new creation refers to the sunburn pattern that a driver of a vehicle gets due to exposure to the sun. With listeners’ input, the team then decided that it was necessary to create a piece of clothing to protect against sunburn. They then also dubbed this #BakkieArm.

Listeners could purchase a #BakkieArm for a donation from R100 and so a considerable amount, also supplemented by OFM, was raised.

In order to further market the campaign, #BakkieArm was also released as a song in June and the video for it has already been viewed around 40 000 times on YouTube.

With lyrics from the pen of Good Morning Breakfast presenter, Shandor Potgieter, OFM Sales and Marketing Manager, Anchen Lintvelt, and exquisite mixing by Bobby Johnson of Rebirth Music, SOYL’s “Bakkie Arm” gets feet tapping.

OFM launched the #BakkieArm campaign to raise funds for Agri Securitas, a non-profit organisation that works to improve rural safety.

The radio station chose this organisation because Central South Africa represents the heartland of agriculture in South Africa.

Chairman Cobus van Zyl expressed his thanks during the handover. “One hundred percent of this money goes to the trust that is used to help rural communities, which include farmers and their workers, across the country.”

Agri SA chief executive officer, Christo van der Rheede, who is also one of the trustees, announced that the funds will be used to help agricultural organisations to ensure rural safety.

“Crime is one of the biggest risks for the agricultural sector. This money is used for the purchase of cameras; setting up monitoring locations where teams must work together and the like. It also helps to prevent other risks, for example the outbreak of fires and vehicle theft.”

Central Media Group CEO Nick Efstathiou explains that OFM has been supporting Agri Securitas for two decades. “Agriculture is very close to OFM’s heart and it’s good to be able to make such a difference. It is important for the company to contribute to the safety of producers and their workers as agriculture is an important sector. Many thanks to everyone who supported the campaign.”

For further information contact marketing@ofm.co.za.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021, 35 jaar in die uitsaaiwese gevier. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein, en ‘n satellietateljee in Welkom.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ‘n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ‘n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ‘n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrated 35 years in the broadcasting industry in 2021. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein, and a satellite studio in Welkom.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s
great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

You may also like