NAMPO_23_rolling-banner

OFM versterk die klank van NAMPO Oesdag

OFM is trots om aan te kondig dat hy terugkeer as die amptelike mediavennoot van Graan SA se NAMPO Oesdag vir 2023.

Afrika se grootste landbouskou vind van Dinsdag 16 tot Vrydag 19 Mei 2023 by NAMPO Park, net buite Bothaville, plaas.

In 2022 was hierdie geleentheid ‘n reuse sukses. NAMPO het gespog met 73 000 besoekers, 800 uitstallers – waarvan 150 nuut was – en 925 besoekers het deur die lugruim inbeweeg – dit het 335 vliegtuie en 70 helikopters ingesluit!

Graan SA se Hoof: Bemarking, NAMPO en Navorsingskoördinering, Dirk Strydom, sê dit is belangrik dat daar nie net goeie bywoningsyfers is nie, maar dat die uitstallers sake van gehalte doen, betekenisvolle gesprekke met produsente voer en kwaliteit verkoopsleidrade bekom. Die NAMPO Oesdag se uitsluitlike doel is om innoverende landbou ten toon te stel en vir landbou-vennote en geesdriftiges ‘n platform daar te stel om landbou volhoubaar en meer effektief te maak.

Die tema “Innoverende Landbou” bevestig die positiewe rol wat aan die Oesdag toegeskryf word en die bydrae daarvan tot die toekoms van landbou. Dit sal die landbou se nuutste tegnologie, masjinerie, innovasies en produktiwiteitsoplossings ten toon stel, het Strydom gesê.

OFM is nie net die mediavennoot van die geleentheid nie, maar beplan ook ‘n verskeidenheid aktiwiteite tydens Graan SA se NAMPO Oesdag. Dit sluit in regstreekse uitsendings vanaf NAMPO Park van OFM se Mid-Morning Magic en At Lunch programme – Maandag tot Vrydag; ‘n toegewyde Agri-uur van 11:00 tot 12:00 – Maandag tot Vrydag; toegewyde verkeersopdaterings deur die dag om te verseker dat luisteraars veilig na en van die geleentheid reis; en spesiale Pop Up Radio-aktiverings by uitgesoekte uitstallers.

“OFM en Graan SA se NAMPO Oesdag sake-ooreenkoms bestaan al meer as 30 jaar. Hierdie samewerking is die kern van wat Sentraal Suid-Afrika is – die kosmandjie van ons land. As mediavennoot skakel ons direk met die produsente van die Suid-Afrikaanse landbou-ekonomie. OFM is beter geposisioneer as enige ander mediahuis om direk op hierdie vlak betrokke te raak,” sê Nick Efstathiou, hoof uitvoerende beampte van Central Media Group.

OFM het spesiale advertensiepakkette saamgestel om uitstallers en landboubelanghebbendes te help om die beste bemarkingsgeleenthede wat Graan SA se NAMPO Oesdag bied te benut. Kontak Anchen Lintvelt, OFM-verkoopsbestuurder, by anchen@ofm.co.za om meer uit te vind.

Vir verdere inligting, kontak: marketing@ofm.co.za.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021, 35 jaar in die uitsaaiwese gevier. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein, en ‘n satellietateljee in Welkom.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ‘n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ‘n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ‘n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

OFM augments the sound of NAMPO Harvest Day

OFM is proud to announce that it returns as the official media partner of Grain SA’s NAMPO Harvest Day for 2023.

Africa’s largest agricultural show takes place at NAMPO Park, just outside Bothaville, from Tuesday 16 to Friday 19 May 2023.

In 2022, this event was a great success and boasted 73 000 visitors, 800 exhibitors, of which 150 were new, and 925 visitors passed through the airspace – this included 335 planes and 70 helicopters!
Grain SA’s Marketing, NAMPO & Research Coordination head, Dirk Strydom, says it is important that there are not only good attendance figures, but that the exhibitors do quality business, have meaningful conversations with producers, and obtain quality sales leads. The NAMPO Harvest Day’s sole purpose is to showcase innovative agriculture and to create a platform for agricultural partners and enthusiasts to make agriculture sustainable and more effective.

The theme “Innovative Agriculture” confirms the positive role attributed to the Harvest Day and its contribution to the future of agriculture. It will showcase agriculture’s latest technology, machinery, innovations, and productivity solutions, Strydom said.

OFM is not only the media partner for the event but also plans an array of activities during Grain SA’s NAMPO Harvest Day. These include live broadcasts from NAMPO Park of OFM’s Mid-Morning Magic and At Lunch shows – Monday to Friday; a dedicated Agri Hour from 11:00 to 12:00 – Monday to Friday; dedicated traffic updates throughout the day to ensure listeners travel safely to and from the event; and special Pop Up Radio activations at selected exhibitors.

“OFM and Grain SA’s NAMPO Harvest Day have been in business for over 30 years. This collaboration is at the heart of what Central South Africa is – the food basket of the country. As media partner, we engage directly with the producers of the South African agricultural economy. OFM is better positioned than any other media house to engage at that level,” says Nick Efstathiou, chief executive officer of Central Media Group.

OFM has created special advertising packages to assist exhibitors and agricultural stakeholders to tap into the prime marketing opportunities Grain SA’s NAMPO Harvest Day presents. Contact Anchen Lintvelt,

OFM sales manager, at anchen@ofm.co.za to find out more.

For further information, contact: marketing@ofm.co.za.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrated 35 years in the broadcasting industry in 2021. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein, and a satellite studio in Welkom.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas, and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

You may also like