OFM-Beeld-Readers-Choice-2023

Nie alle skatte is silwer en goud nie, partykeer is dit geel!

OFM – die klank van jou lewe is op 29 Mei 2023 aangekondig as die wenner van ’n silwer toekenning in die Beeld Jou Keuse-lesersaanbevelings waar verskeie ondernemings in 102 kategorieë pluimpies ontvang het vir hul puik diens, billike pryse en naverkopediens.

Sentraal Suid-Afrika se voorste radiostasie, OFM, is onder die kategorie ‘nasionale radiostasie’ naastens RSG en Jacaranda FM aangewys as lesers se gunsteling.

Aldus Nick Efstathiou, uitvoerende hoof van Central Media Group, waarvan OFM ’n filiaal is: “Ons het ’n goeie begrip van die mark wat ons bedien, en om hierdie lof te ontvang laat ’n mens nederig. Ons pas ons inhoudaanbod aan om aan die behoeftes en voorkeure van ons wonderlike luisteraars te voldoen. Sentraal Suid-Afrika is ’n spesiale plek, met spesiale mense, en ek bedank hulle vir hierdie erkenning.”

OFM is trots op die wyse waarop ons die wese en leefstyl van ons luisteraars weerspieël in ons programaanbieding.

“Om so toekenning te ontvang is nie net vir OFM as ‘n stasie ‘n groot eer nie, maar ook vir ons adverteerders. Almal dra by tot die klank van jou lewe! Dit maak ons trots om te weet dat die produk wat ons uitsit daar buite, gehoor, geniet en ondersteun word,” meen Anchen Lintvelt, OFM verkoops- en bemarkingsbestuurder.

Hoewel die stasie by die Onafhanklike Kommunikasie-owerheid gelisensiëer is om in Afrikaans en Engels uit te saai, verstaan OFM die belangrikheid van die uitbouing en ondersteuning van ‘n inheemse taal, eie aan Afrika.

Dus doen ons baie moeite om te verseker dat ons musiek- en inhoudaanbieding ook by Afrikaanses aanklank vind en selfs kwessies aanraak wat van spesifieke belang vir Afrikaanse gemeenskappe is.

“Dit is ‘n ongelooflike voorreg om jouself in Afrikaans te kan uitleef in ‘n kreatiewe omgewing. Ons luisteraars se liefde vir die taal maak dit moontlik vir ons inhoudskeppers om ook die taal te omarm en hulle net die beste te bied. Dankie vir die erkenning, dis net ‘n plesier om julle te dien,” sê OFM inhoudsbestuurder, Elzette Boucher-Krüger.

Benewens dat nuus-, vermaaklikheid-, en leefstylinhoud op die lug en aanlyn in keurige Afrikaans beskikbaar is, neem OFM ook die voortou om gereeld met prettige veldtogte en nuutskeppings Afrikaans te bevorder – onlangse voorbeelde sluit in ‘onsie’ (‘n selfie van ‘n groep mense) en ‘bakkie-arm’ (‘n los mou wat teen die son beskerm).

Dan is daar ook ons programme wat spesifiek aan Afrikaans toegewy is: Opstaan verseker dat diegene wat naweke vroeg uit die vere is, wakker word met ‘n 100% Afrikaanse musiek-aanbod, naweke 05:00 – 06:00; Nuut in Afrikaans bied luisteraars die jongste Afrikaanse musiekvrystellings, Sondae 19:00 – 20:00; en OFM Stasie2, ons gratis stromingsdiens, speel 24-7 van jou gunsteling treffers, aanlyn.

Dit is vir OFM ’n besonderse eer om met hierdie pluimpie die erkenning van Beeld-lesers te ontvang. Ons waardeer dit opreg en neem dit as aansporing om voort te gaan met ons ondersteuning van die Afrikaanse taal.

Waarom OFM

OFM, die klank van jou lewe, is Sentraal-Suid-Afrika se voorste kommersiële radiostasie, wat ’n verskeidenheid musiek, nuus en vermaak bied. Die stasie het in 2021, 35 jaar in die uitsaaiwese gevier. OFM is deel van die Central Media Group, met sy hoofkantoor in Bloemfontein, en ‘n satellietateljee in Welkom.

Die stasie bedien die welvarende SEM 7-10 ekonomies aktiewe mark met ‘n uitsaaigebied wat die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Gauteng en Noordwes insluit. OFM is sinoniem met die mense van Sentraal Suid-Afrika, en sluit ‘n volle spektrum van luisteraars in, van stedelike werkende ouers, tot korporatiewe professionele persone, sowel as landelike gemeenskappe en landbouprodusente.

Die stasie het ‘n ongelooflike lojale en ondersteunende gehoor. OFM se luisteraars spandeer van die meeste tyd wat luisteraars in Suid-Afrika spandeer om radio te luister. Dit word bereik deur die stasie se gepaste musiekaanbiedinge – luisteraars kan hul gunstelingliedjies op die Request Network versoek en op Saterdae kan hulle inskakel om saam Sentraal-Suid-Afrika se 30 grootste treffers op die Central SA Top 30 af te tel.

OFM bied verskeie nisprogramme aan – insluitend ‘n toegewyde landbouprogram met drie bykomende landbounuusopdaterings per dag, sowel as ‘n toegewyde besigheidsprogram met twee bykomende ekonomiese nuusopdaterings deur die loop van die dag.

Sport lê OFM-luisteraars na aan die hart en dit is wat baie Sentraal-Suid-Afrikaners bymekaar bring. Die stasie is ‘n trotse vennoot, borg en ondersteuner van die Cheetahs-, Griekwas- en Luiperds-rugbyspanne, asook die Knights, Heat en Dragons krieketspanne. OFM is daartoe verbind om die regte goeie lewe te lei, en terselfdertyd Sentraal-Suid-Afrikaners te help om hul beste lewens te lei.

Not all treasures are silver and gold, sometimes they are yellow!

On 29 May 2023, OFM – the sound of your life was announced as the winner of a silver award in the Beeld Jou Keuse readers’ recommendations where several companies in 102 categories received praise for their excellent service, reasonable prices and after-sales service.

Central South Africa’s leading radio station, OFM, was named one of the readers’ favourites in the ‘national radio station’ category alongside RSG and Jacaranda FM.

Says Nick Efstathiou, CEO of Central Media Group, of which OFM is a subsidiary: “We have a deep understanding of the market we serve, and to receive this plaudit is humbling. We tailor our content offering to meet the needs and preferences of our wonderful listeners. Central South Africa is a special place, with special people, and I thank them for this recognition.”

OFM is proud of the way we reflect the essence and lifestyle of our listeners in our programme offering.

“Receiving such an award is not only great for OFM as a station, but also for our advertisers. Everyone contributes to the sound of your life! It makes us proud to know that the product we put out there is heard, enjoyed and supported,” says Anchen Lintvelt, OFM sales and marketing manager.

Although the station is licensed by the Independent Communications Authority to broadcast in Afrikaans and English, OFM understands the importance of developing and supporting an indigenous language, unique to Africa.

So we go to great lengths to ensure that our music and content presentation also appeals to Afrikaans and even touches on issues that are of specific importance to Afrikaans communities.

“It is an incredible privilege to be able to express yourself in Afrikaans in a creative environment. Our listeners’ love for the language makes it possible for our content creators to also embrace the language and offer them only the best. Thank you for the recognition, it’s a pleasure to serve you,” says OFM Content Manager, Elzette Boucher-Krüger.

In addition to having the news, entertainment and lifestyle content available on air and online in Afrikaans, OFM also takes the lead in regularly promoting fun campaigns and innovations in Afrikaans – recent examples include ‘onsie’ (a selfie of a group of people) and ‘bakkie arm’ (a sleeve that protects against the sun).

Then there are also our programmes that are specifically dedicated to Afrikaans: Opstaan ensures that those who are out of bed early on weekends wake up to a 100% Afrikaans music offer, weekends 05:00 – 06:00; Nuut in Afrikaans offers listeners the latest Afrikaans music releases, Sundays 19:00 – 20:00; and OFM Stasie2, our free streaming service, plays your favorite hits online 24-7.

It is a special honour for OFM to receive recognition from Beeld readers with this accolade. We appreciate it and take it as an incentive to continue our support of the Afrikaans language.

Why OFM

OFM, the Sound of Your Life, is Central South Africa’s premier commercial radio station, offering a mix of music, news, and entertainment. The station celebrated 35 years in the broadcasting industry in 2021. OFM is part of the Central Media Group, with its head office in Bloemfontein, and a satellite studio in Welkom.

The station serves the affluent SEM 7-10 economically active marketplace with a broadcast footprint across the Free State, Northern Cape, southern Gauteng and North West. OFM is synonymous with the people of Central South Africa, and includes a full spectrum of listeners, from urban working moms and dads to corporate professionals, as well as rural communities and agricultural producers.

The station has an incredibly loyal and supportive audience. OFM enjoys one of the highest occurrences of time spent listening to the radio in South Africa. This is achieved by the station’s great music offerings – such as playing listeners their favourite songs on the Request Network and counting down Central South Africa’s 30 biggest hits on the Central SA Top 30.

OFM offers several niche features – including a dedicated agricultural programme with three additional agricultural news updates a day, as well as a dedicated business programme with two additional economic news updates throughout the day.

Sport is close to OFM listeners’ hearts and is what brings much of Central South Africa together. The station is a proud partner, sponsor, and supporter of the Cheetahs, Griquas and Leopards rugby teams as well as the Knights, Heat and Dragons cricket teams. OFM is committed to living the real good life, while at the same time helping Central South Africans to live their best lives.

You may also like